házirend

 • Közösségi média!

házirend

 

 

 

 

VITAMINI ÓVODA

 

Vitamaxi iskola-előkészítő csoport

 

2040 Budaörs, Szőlő köz 1.

HÁZIREND

 

 

Intézmény OM – azonosítója:

             203247

Készítette:

 

Tóth Balázsné

intézményvezető aláírás

Legitimációs eljárás – Az érvényességet igazoló aláírások:

…/2017. (…….) határozatszámon elfogadta:

      ………………………………………

nevelőtestület nevében névaláírás

 

 

Véleménynyilvánítók:

 

 

…………………………………………..

Szülői Szervezet nevében névaláírás

 

 

…../2017. (……….) határozatszámon jóváhagyta

……………………….

Tóth Balázsné

Óvodavezető

Ph.

Egyetértését kinyilvánító:

 

………………………………….

Fenntartó, működtető nevében névaláírás

Hatályos: a kihirdetés napjától 2017. 09. 01.

A dokumentum jellege: Nyilvános

Megtalálható: www.vitamaxi.hu

Verziószám: 1./2 eredeti példány

Iktatószám:

2017

 

Tartalomjegyzék

 • A Házirend jogszabályi háttere – Bevezető rendelkezések…………………………………………. 3
 1. Általános információk az óvodáról ……………………………………………………………………………………….. 5
 2. Az intézmény működése …………………………………………………………………………………………………………….. 6
 3. Az óvodai elhelyezés igénybevételének eljárásrendje ………………………………………………………………………………. 7
 4. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának eljárásrendje ………………. 10
 5. Az igazolatlan mulasztás következményeinek eljárásrendje ………………………………………………………….. 12
 6. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje …………………………………………………………….. 12
 7. Gyermekek az óvodában …………………………………………………………………………………………………………… 14
 8. A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések ………………………………………………………………………. 15
 9. A beiskolázás óvodai eljárásrendje ………………………………………………………………………………………………………. 17
 10. Szülők az óvodában ………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
 11. Helységek, berendezések használatának eljárásrendje ……………………………………………………………. 21
 12. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok eljárásrendje …………………………………………………. 22
 13. A gyermekek felszerelései és eszközei ……………………………………………………………………………………….. 23
 14. A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje ………………………………………………………………………………… 24
 15. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje ……………………………………………………………….. 24
 16. A gyermeki jogok érvényesítésének eljárásrendje …………………………………………………………………………….. 26
 17. A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend ……………….. 28
 18. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei ………………………………………… 29
 19. A gyermekek nagyobb csoportjának érdekérvényesítését szolgáló eljárásrend ……………………………… 30
 20. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló eljárásrend ………………………………………………. 30
 21. A gyermekek személyes adatai tárolásának az adatok módosításának eljárásrendje ……………………… 31
 22. A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje …………………………………………………………………………………… 33
 23. A szőlők véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje …………………… 33
 24. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel ……………………………… 36
 25. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai ………………………………………………………………. 37
 26. Az óvodába behozható játékok használatának, illetve tiltásának eljárásrendje …………………………… 37
 27. Legitimációs záradék ………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

 

     

 

 

 

 

A Házirend jogszabályi háttere

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 229/ 2012.(VIII.28.) Kormányrendelet az Nkt. végrehajtásáról
 • évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
 • 363/2012 (XII.17.) Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja

 

Bevezető rendelkezések

A köznevelési törvény 25.§ (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) alapján a Vitamini Óvoda– (melynek székhelye: 2040 Budaörs, Szőlő köz 1.) az alábbi rendelkezések alapján alkotta meg házirendjét.

 

A házirend hatálya

Időbeli hatálya:

A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól.

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök  és a Szülői Szervezet

A kihirdetés napja: 2017.09.01.

A Házirend személyi hatálya kiterjed:

 • Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
 • Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre.
 • Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
 • A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).

A Házirend területi hatálya kiterjed:

 • Az óvoda területére.
 • Az óvoda által szervezett – a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó – óvodán kívüli programokra.
 • Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.

A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja számára.

A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések

A házirendben foglaltaknak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések megszegésére vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és más alkalmazottaktól.

A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése.

Jogorvoslati lehetőség

A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő, jogorvoslattal élhet.

Az óvoda, döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő eljárást indíthat.

Az eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy a meghozott döntés, intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes a nevelési-oktatási intézmény házirendjében foglaltakkal.

 

Kedves Szülők!

 

E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek valamint az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint – a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek.

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.

Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete és megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását jelenti.

 

Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Pedagógiai Program a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint folyik, mely dokumentumok nyilvánosak és az Önök számára elérhetők a www. vitamaxi.hu honlapunkon. A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges.

Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a benne foglaltak érvényesülésében.

 

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!

 

 

 

Kelt: Budaörs, 2017.09.01.

 

 

 

 

                                                                            Tóth Balázsné

                                                                            Óvodavezető

 

 

 

 

 

 

 

 1. Általános információk az iskola-előkészítő csoportról

 

Az intézmény hivatalos elnevezése:

Vitamini óvoda – Vitamaxi iskola-előkészítő csoport

 

Az intézmény címe székhelye és elérhetősége:

2040 Budaörs, Szőlő köz 1.

 

Telefon: +36-30-212-66-46

E-mail: info@vitamaxi.hu

Web: vitamaxi.hu

 

Óvodavezető: Tóth Balázsné

 

 

 

 

 

 

Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége:

Fitskool Oktatási Egyesület

2040 Budaörs Törökugrató u. 67.

Telefon: +36-30-954-38-39

E-mail: info@vitamaxi.hu

 

Az előkészítő csoport férőhelyszáma: 12

Az intézményvezetés tagjai:

•         Óvodavezető

•         Szakmai munkaközösségi vezető(k)

Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban

Fejlesztést segítő szakemberek:

•         Gyógypedagógus

•         Alapozó terapeuta

•         Logopédus

•         Úszásedző

Elérhetőségük: az óvodai hirdetőtáblán megtalálható

Az óvoda működési köre: Budaörs, Törökbálint, Budapest, Budakeszi, Diósd, Érd, Páty, Herceghalom, Biatorbágy közigazgatási területe

Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó jogszabályok:

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

363/2012. (XII.17.). évi kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramja

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Pedagógiai Program

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

2. Az intézmény működése

 

2.1. Az intézmény nyitva tartása

 

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik.

Az iskola-előkészítő nyitvatartási ideje: 730– 1700, napi 9,5 óra.

Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban meghatározottak szerint szervezi.

Az ügyeletek nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az óvónők ismertetik a szülőkkel, és a faliújságokon írásbeli tájékoztatást is közzétesznek.

A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt – a csoport heti és napirendjének megfelelően – pedagógus foglalkozik.

 

A nevelési év szeptember 1-től július 31-ig tart, mely két részből áll:

•         Szervezett tanulási időszak:         szeptember 1-től június 30-ig

•         Nyári időszak:                              július 1-től július 31-ig

 

2.2. Zárva tartás eljárásrendje

 

Az óvoda épületeinek üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. Az ügyeleti napot a fenntartó határozza meg. A nyári zárva tartás alatt a hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy intézi.

Nevelési évben a hivatalos ügyek intézése az óvodavezető, illetve az ügyintéző irodájában történik.

A téli zárva tartásról a fenntartó dönt. A döntésről legkésőbb november 15-ig hirdetmény formájában (faliújság) tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteni. Az utóbbi évek gyakorlata szerint, egy ügyeletes óvoda működik ezen időszak alatt a városban.

 

 

2.3. Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás eljárásrendje

 

Az iskolai tavaszi szünet alatt az óvoda zárva tart. Az őszi szünetben az előre felmért igények figyelembevételével, az ésszerűség és szükséges mérték szerint szabályozzuk az óvodai nevelés beosztását.

 

 

2.4. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje

 

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt munkanap erejéig, nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt tartók számára ügyeleti ellátást biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület szakmai továbbképzésére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására használjuk fel.

A nevelés nélküli napok időpontjáról az éves munkatervben a nevelési év rendje fejezetben tájékozódhatnak az óvoda honlapján. A szülők legkésőbb hét nappal előbb, az esetek többségében már az étkezési térítési díj befizetésének időpontjában, vagy hirdetmény formájában (faliújság) is értesítést napnak.

Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.

 

 

     
 1. Az iskola-előkészítős elhelyezés igénybevételének eljárásrendje

 

3.1. Az iskola-előkészítős felvétel eljárásrendje

 

A gyermek igénybe veheti az iskola-előkészítőt, amennyiben:

 • a felvételhez szükséges kort, a 6. életévét a tanév megkezdése előtt betöltötte
 • teljesen egészséges (kivéve a sajátos nevelési igényű gyermekeket)
 • az térítési díjat és az étkezési térítési díjat szülője előre, minimum egy hónappal megrendelte és befizette.

 

Az iskola-előkészítő csoportba történő felvétel a felvételi adatlap kitöltése után, a beiratkozással, a szerződés aláírásával és a térítési díjak (óvodai és étkezési ellátásért járó) befizetésével válik érvényessé.

Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés előtt nyilvánosságra hozzuk.

A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. A jelentkezési időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek azok a gyermekek, akinek rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozata van, az óvoda körzetében laknak, szülei dolgoznak, valamint testvére már az intézményünkbe jár.

A létszám beteltét követően a jelentkező gyermekeket az óvoda vezetője előjegyzésbe veszi, és megüresedő hely esetén jelentkezési sorrendben –telefonon értesíti a szülőket. A felvételről a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője, túljelentkezés esetén az e feladatra alakult bizottság dönt.

Szükséges továbbá a beiratkozáshoz csatolni a gyermek korábbi óvodájából kikért egészségügyi törzslapját, fejlődési lapját/naplóját, az óvoda igazolását, esetleges szakszolgálati vagy szakértői véleményt és az OM azonosítóját.

 

3.2.  A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok

 

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonata)
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 

3.3.  Az óvodaköteles korú gyermek felvételének és óvodába járásának eljárásrendje

 

Az iskola-előkészítő csoport munkaközössége kéri, hogy a gyermekeket legkésőbb kilenc óráig hozzák be az intézménybe, az iskolaalkalmasság elérésének érdekében.

 

 

 

3.4.  A különleges bánásmódot igénylő gyermek felvételének eljárásrendje

 

 • Óvodánk a fenntartói elvárásoknak eleget téve fogadja:
 • a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket, aki társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

 

Az óvodai beiratkozáskor szükséges a szakértői bizottság szakvéleményének bemutatása, annak érdekében, hogy számára a megfelelő egyéni fejlesztéshez a szakembert biztosítani tudjuk.

 

3.5. Elutasítás eljárásrendje

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a megfelelő tájékoztatással 15 munkanapon belül értesíti a szülőt.

 

 

3.6. Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés ha:

 • ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába távozik),
 • ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
 • a térítési díj felszólításra történő befizetésének elmulasztása esetén,
 • az étkezési térítési díj felszólításra történő befizetésének elmulasztása esetén a jogviszony nem szűnik meg, de a következő hónap 1-jétől a gyermek csak napi 4 órában látogathatja az intézményt. Tartozás kiegyenlítése esetén azonnal megrendeljük a gyermek étkezését.
 • ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
 • megszűnik az óvodai elhelyezés – a köznevelési törvény 74. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével –, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

 

3.8. Az óvodai nevelésről szóló megállapodás az óvoda és a szülők között

 • A megállapodás, a kölcsönösen vállalt kötelezettségek, ellátási díj mértékének és fizetésének részleteit az erre vonatkozó Megállapodási szerződés szabályozza
 • A megállapodást a határozott időtartam lejárta előtt kizárólag
 • közös megegyezéssel,
 • a Szülők részéről 30 napos, a Fenntartó részéről 90 napos rendes felmondással,
 • a másik fél súlyos szerződésszegése esetén egyoldalú, rendkívüli felmondással, feltéve, hogy a szerződésszegő fél kötelezettségét erre irányuló írásbeli felszólítás ellenére 8 napon belül sem teljesíti (orvosolja)

szüntethetik meg.

 

 1. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának eljárásrendje

 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távolmaradását szíveskedjenek bejelenteni.

 

 • Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.
 • Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Kérjük, hogy elérhetőségük változását mindig pontosan jelentsék be a pedagógusnak.
 • Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Ennek elmaradása esetén a pedagógus nem veheti be a gyermeket, a többi kisgyermek egészségének védelme érdekében. Ennek megvalósulását az óvónőknek a felvételi és hiányzási naplóban dokumentálni szükséges
 • A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügy-igazgatási ellenőrzés keretében vizsgálja.
 • Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
 • a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
 • a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
 • a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.
 • Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda vezetőjénél.
 • Nem betegségből adódó hiányzást a szülőnek előzetesen, vagy az óvodai foglalkozások megkezdése előtt (személyesen, telefonon, vagy írásban) jelentenie kell.

 

 

 

 1. Az igazolatlan mulasztás következményeinek eljárásrendje

 

 • Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.
 • Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

 

 1. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje

 

A törvény értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglakozások keretében folyik. Ebből az következik, hogy az óvoda a nyitva tartástól kezdődően a zárásig „foglalkozásokból” áll, s nem pedig felügyeleti feladatokból. Az óvodai tevékenységek zavartalan működése, a csoportok nyugalma, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében a gyermekeknek legkésőbb reggel 900 óráig kell beérkezniük.

A gyermekek nevelése folyamatos napirend alapján történik, mely az jelenti, hogy az óvodapedagógus a foglalkozásokat, a gyermekek játékához, mindennapi tevékenységéhez kapcsolja. Zavarja tehát a napirendet, ha egy későn érkező gyermek átvételével meg kell szakítania a gyermekekkel való foglalkozását. A napirend megismerése a szülők számára fontos feladat, ugyanis az óvodába érkezés és az onnan való távozás rendjét meghatározza. A szülő csak a napirend zavarása nélkül hozhatja később, vagy viheti el hamarabb a gyermekét. Kérjük, tájékozódjanak gyermekük csoportjának napirendjéről.

 

Az alábbi időpontokban a napirend zavarása nélkül hozhatják be és vihetik el gyermeküket:

 

Reggel 730– 900-ig. Ez idő alatt az óvoda ajtaját nyitva tartjuk.

Délután 1530-tól folyamatosan nyitva tartjuk az intézményt a megfelelő biztonsági szabályokat betartva.

 

A közbenső időkben a gyermekek és a dolgozók személyi biztonsága, valamint az ingóságok megóvása érdekében az óvoda főbejáratát zárva tartjuk, csak csengetésre nyitunk ajtót. Kérjük, hogy gyermekeik zavartalan fejlesztése érdekében tartsák be az előzőekben megfogalmazott eljárásrendet.

 

Mindezeken túl a csoport hirdetőtábláján olvasható a napirend, melyet az pedagógusok a gyermekek életkorának megfelelően készítenek el. A gyermekek napirendje az évszaknak, a feldolgozásra kerülő tematikának megfelelően változatos. Ezért kérjük, hogy az pedagógussal egyeztessenek, ha gyermeküket valamilyen oknál fogva a házirend szabályozásától eltérően hozzák.

Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be a csoportba és adják át az óvodapedagógusnak, távozáskor szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.

Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem.

Az óvoda főbejárata a szülők számára is biztosított kódszámmal működik. A gyermekek védelme érdekében kérjük, hogy a kapura felszerelt beléptető rendszert, meghibásodás esetén tolózárat rendeltetésszerűen használják, a gyermeknek TILOS a kódzárat megtanítani! A kapu zárva tart, belépés – csengetésre, illetve kizárólag a kapukód használattal.

A gyermeket az óvodából a szülő, illetve csak az általa megbízott személyek kérhetik ki. A megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket írásban értesíteni.

A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket 10 év feletti testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az óvónőnek. Az óvónő által kiadott gyermekért, továbbiakban a szülő, vagy az érte jövő személy a felelős.

Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni.

Amennyiben a család önhibáján kívül, vagy más okból nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás idejéig gondoskodni, az óvónő köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét igénybe venni.

Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. Az óvodás korú gyermekek a teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában tartózkodni.

 

Általános, keretjellegű napirendünk

 

Az óvoda rugalmas napirendjét meghatározzák a helyi szokások, rendezvények, időjárási viszonyok. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik, a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti.

 

 

 

 1. Gyermekek az óvodában

 

7.1. A gyermek joga hogy…

 • az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
 • személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani,
 • személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
 • képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön,
 • adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve
 • az óvoda vagy szülei közbenjárásával – pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon,
 • rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

 

7.2. A gyermekek kötelessége

 • az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

a tankötelezettség kezdetéről

 • az óvoda vezetője,
 • ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
 • az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt,
 • óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
 • a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,
 • elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
 • hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét,
 • megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit,
 • hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

 

 

 

 1. A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések

 

8.1. A gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk:

 • az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat,
 • a tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok, új gyermek érkezését követően, udvarra menetel előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük, betartatjuk, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban dokumentáljuk.

Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására

 

8.2. A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:

 • étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel
 • étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás
 • saját törölköző használata
 • a WC rendeltetésszerű használata
 • étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása
 • szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve ivóvíz fogyasztása
 • ebéd utáni pihenés
 • friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel
 • cukor és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben, ha erre külön engedélyt kapott
 • a csoportszobába váltócipőben léphet be

 

8.3. A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:

 • a helyiségek és az udvar rendjének betartása
 • a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata
 • az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be
 • a csoportszobából csak engedéllyel léphet az engedélyezett helyiségbe
 • az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat
 • az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az óvónőnek, s csak akkor, ha ő a bejelentést tudomásul vette
 • társát vagy társai játékát nem zavarhatja
 • társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, fenyegetést nem alkalmazhat

 

 

 

 

 

 

Kérjük, hogy:

 • Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó pedagógusnak, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az esetben tudunk vállalni.
 • A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata.
 • A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú személy viheti el az óvodából.
 • A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

 

Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság, tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani.

Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz és bombariadó, természeti katasztrófa, terror-támadás) esetén a gyermekek elvárható magatartási, viselkedési szabálya:

 • a rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára a gyermekek kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani, képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni.

 

Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét.

Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza.

 

Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása:

 • A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban, teljes felelősséggel felel annak testi épségéért, abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik. Az átvétel után a szülő következetes magatartásával segíti a gyermek önellátási folyamatait (öltözködés), pozitívan megerősíti gyermekét a mielőbbi végrehajtásra. Gyermekére odafigyel és mellőzi a mobiltelefon használatát (beszélgetés, Facebook), amíg az óvodában tartózkodik.
 • Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat, ezért kérjük, hogy otthonról is csak ilyen játékokat hozzanak be gyermekeik.

 

8.4. A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében

 

 • A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át.
 • Délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából.
 • Az óvodai élet során a gyermekek csak felnőtt kísérettel mehetnek le az udvarra.
 • Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják.
 • Az óvoda területén, épületében, játszóterén, csak az óvodába beíratott gyermekek tartózkodhatnak óvónői felügyelet alatt, a baleset elkerülése miatt.
 • Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük, azonnal jelezze az óvoda, vezetőjének.
 • Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket.
 • Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük az óvoda orvosát, vagy szükség szerint a mentőket.
 1. A beiskolázás óvodai eljárásrendje

A tanköteles korú gyermekek szülőjével egyénenként elbeszélgetünk az iskolára való felkészültségről. A gyermekek testi érettségét az óvodaorvossal együttműködve állapítjuk meg. Egészségügyi testi, lelki, szociális, és értelmi fejlettséget a gyermekkel foglalkozó óvónők, óvodánk logopédusa, valamint az óvodánk orvosa állapítják meg. Minden gyermekről óvodai szakvélemény készül. A kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni. A gyermek iskolaérettségének értékelési szempontjait, ill. az óvodáskor végére elérendő követelményszinteket az óvoda Pedagógiai Programjában találhatják meg.

A 7. életévüket betöltött gyermekek óvodában maradásához nevelőtestületi döntés, szülői beleegyezés és Nevelési Tanácsadó vagy egyéb szakszolgálati vélemény szükséges.

A szülőnek az iskolai beíratások időszakában tanköteles gyermekét minden esetben be kell íratnia az általa választott általános iskola első évfolyamára.

A beiskolázáshoz szükséges az óvodai szakvélemény, melyen a csoportos óvónő:

 • igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába szükséges fejlettséget, vagy
 • javasolja a gyermek további óvodai nevelésben való részvételét, vagy
 • javasolja, hogy a szülő a gyermeket az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából Nevelési Tanácsadóba vigye, vagy
 • javasolja, hogy a szülő a gyermeket szakértői bizottság elé vigye annak megállapítása céljából, hogy a gyermeknek szükséges – e sajátos iskolai oktatás, ill. a gyermek elérte – e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.

Az óvodai szakvélemény eredeti példányát a szülő kapja meg, mely a gyermek iskolai beíratásához szükséges dokumentum. A másolati példányát az óvodai irattárban kell megőrizni. Az óvodai szakvéleményt a szülő és az óvodavezető aláírása hitelesíti.

 

 

 

Az iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • óvodai szakvélemény,
 • a Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekekről, a Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvélemény,
 • a Szakértői Bizottsághoz utalt gyermekeknél a Szakértői Bizottság által kiadott szakvélemény

A szülő köteles felkeresni az általa választott iskolát és beíratni gyermekét a megadott dokumentumokkal az első osztályba. Az óvodát a felvétel után tájékoztatja, hogy gyermeke hol kezdi meg tanulmányait.

 

 1. Szülők az óvodában

 

10.1. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakításának eljárásrendje

 

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat a durvaságot mellőzve, erőszakmentesen oldják meg. Toleránsan szükséges kezelnünk a sajátos nevelési igényű gyermekeket, segíteni szükséges a beilleszkedésüket és a szülőtársaknak is támogatást kell nyújtani.

Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például mellőzzék gyermek előtt az indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását, még abban az esetben is, ha előző nap az Önök gyermekét érte sérelem.

 

10.2. Együttműködés

 

Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve szükség szerint az óvodavezetőt, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

A szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Ennek érdekében óvodánkban…

 

10.3. A szülők joga különösen, hogy:

 • megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
 • gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
 • gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét
 • az óvodavezető, vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával a nap bármely szakában részt vegyen a foglalkozásokon,
 • az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások megszervezését,
 • a szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a fenntartó által megállapított ellátási díjon felüli szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni,
 • a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
 • hogy a nevelési intézményben, anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön,
 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon
 • személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 • az oktatási jogok biztosához forduljon.

 

10.4. A szülő kötelessége, hogy

 • gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,
 • fokozottan ügyeljen gyermek személyi higiéniájára, tisztán rendezett ruházatban jöjjön óvodába, körme le legyen vágva, haja meg legyen mosva, és fejbőre legyen ápolt,
 • rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,
 • biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését,
 • tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,
 • elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását,
 • megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
 • gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon, tehetség műhelyekben való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz.
 • az óvodai térítési és az étkezési térítési díjat az óvoda által kijelölt időpontban pontosan fizesse be,
 • évente kétszer részt vegyen a gyermeke fejlődéséről szóló óvodapedagógusi tájékoztatón és az ott elhangzottakat aláírásával dokumentálja.
 • Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző hatósági eljárás keretében kötelezheti a szülőt kötelezettségének betartására.

 

 

10.5. E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink:

 

 • Szülői értekezletek, rétegszülői programok, előadások, esetmegbeszélések.
 • Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények.
 • Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző segítségadás
 • Családi beszélgetés: fogadóórák, családlátogatások
 • A gyermekek évi két alkalommal történő értékelésének (erősségek és fejlesztendő területek) megbeszélése, tanácsadás
 • Partneri elégedettség mérés évente.
 • Az intézményvezető munkájának értékelése a vezető megbízásának második és negyedik évében kérdőíves felmérés alapján.

 

10.6. E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink:

 

10.7. Kapcsolattartás:

 

Kérjük Önöket, hogy gyerekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert ez könnyen balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát. Gyermekükkel kapcsolatosan információt csak a saját óvodapedagógusaiktól vagy az óvodavezetőtől kérjenek.

Amennyiben telefonon csak mobilszámon elérhetők, kérjük az intézmény visszahívását, költségmegtakarítás miatt. Általános kapcsolattartásban (nem sürgős esetben, pl. adatkérés, fogadóóra egyeztetés, stb.) szerepet kap az e-mail címünk, ahol az óvodavezető postafordultával válaszol.

 

 

 

 1. Helyiségek, berendezések használatának eljárásrendje

 

11.1. Általános szabályok az óvoda helyiségeinek használatára

 

Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába felvett gyermekek használhatják.

A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó órák, értekezletek, játszódélutánok, stb.).

Igény szerint – az óvodapedagógusok egyetértésével és a csoport zavarása nélkül – a szülők a nap bármely szakában bekapcsolódhatnak gyermekek óvodai életébe, tevékenységeikbe. A gyermekek és a szülők csoportszobában történő benntartózkodásához váltócipő, vagy (szülők esetében) lábzsák használata szükséges.

Az óvoda helységeit – kivéve a pedagógiai program szerint szervezett ünnepeket és egyéb rendezvényeket – más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, az óvodavezető, valamint a fenntartó képviselőjének engedélyével lehet. Az óvoda helyiségeit – az Alapító Okiratnak megfelelően pártnak, vagy párthoz kötődő szervezetnek átengedni csak a fenntartó utasítására a gyermekek távollétében nyitva tartási idő kívül lehet. A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás.

 

11.2. Az óvoda helyiségeinek – szülők által történő – használati eljárásrendje

 

Pedagógiai programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban.

A higiénés szokásokat és szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi helyiségeit használhatják:

 • A csoportok foglalkoztató termei a rendelkezésre álló lábzsákok, vagy otthonról hozott váltócipő használatával.
 • A szülők számára kijelölt mosdó helyiség
 • Az óvoda udvara.

 

 

 

 1. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok eljárásrendje

 

Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.

 • Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak!
 • A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával.
 • Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie.
 • A gyermekek részére gyógyszer csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat és szakvélemény (pl. asztma) alapján adható be az óvodában.
 • Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
 • Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult gyermeket. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia szükséges, hogy a gyermek hány napot, mettől-meddig volt beteg.
 • Fertőző gyermekbetegség esetén, az óvodát azonnal értesíteni kell a további megbetegedések elkerülése érdekében szükséges preventív intézkedések miatt (Fokozott elővigyázatosság, fertőtlenítés, védőoltás miatt).
 • Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén – az aktuális egészségvédelmi rendelkezések alapján – jár el.
 • Allergia elleni, illetve tartós betegségre szedett gyógyszert, kérjük az óvónőnek átadni. Öltözőben hagyni, ott elhelyezni a gyermekek veszélyeztetése miatt nem szabad.

 

 

 

 1. A gyermekek felszerelései és eszközei

 

Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek, melyről minden nevelési év utolsó szülői értekezletén tájékoztatjuk a szülőket:

 • Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik.
 • Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító lábbeli)
 • Udvari játszóruha és cipő
 • Testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha
 • Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha.
 • A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és cipőiket.
 • Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy egyéb más ruházat szükségességéről a szülőket tájékoztatjuk.
 • A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, vízhez szoktató úszás, stb.) az érintett szülők az adott szakemberrel egyeztetik.
 • Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát kérjük mellőzni. Amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és kérjük bejelenteni, vagy átadni a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. Értékes tárgyakért, behozott és viselt ékszerért – az óvoda dolgozói nem vállalnak felelősséget. Az ékszerek eltűnése esetén az óvoda nem tartozik kártérítési felelősséggel.
 • A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, telefont, vágó-szúró eszközöket az óvodába nem hozhatnak.
 • Kedvenc játékeszköz csak előzetes megbeszélés alapján, bemutatásra, az adott tematikához illeszkedve behozható.
 • Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem terheli.
 • Az óvodai élet során a gyermekek rollerrel, kerékpárral a kijelölt helyen (aszfaltos pályán) közlekedhetnek.
 • A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fésű, fogkefe) tisztántartásáról az óvoda dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a szülők gondoskodnak.

 

 

 

 1. A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

 

A gyermekek napi négyszeri étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát kötelesek vagyunk 48 órán át megőrizni (ANTSZ) kivétel: születésnapi, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség.

Születésnapra cukrászüzemben vásárolt, vásárlási számlával igazolt torták engedélyezettek!

Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet – naponta gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki.

A szükségleteknek megfelelő reggeli 855– óráig tart. Tízórai: 1030, Ebéd: 1230, Uzsonna:1530 órakor kerül az asztalra.

Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb élelmiszerekkel.

 

 1. Az étkezési térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje

 

A Szülő gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk.

 

15.1. A befizetések eljárásrendje

 

 • A befizetés időpontjának pontos dátumát – havonta két nap – az óvodában jól látható helyre, legkésőbb egy héttel korábban, az erre rendszeresített hirdetőn függesztjük ki. Befizetésre ezen a két napon van lehetőség. Kérjük Önöket a befizetési időpont betartására.
 • A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra.
 • A befizetés készpénzes fizetéssel, illetve átutalással teljesíthető.

 

 

15.2. Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés eljárásrendje

 

 • A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik.
 • Hiányzás esetén az étkezést írásban (hiányzást bejelentő füzet, e-mail), valamint telefonon az óvodavezetőnél lehet lemondani minden nap 900– óráig.
 • A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba, és a lerendelést követő havi befizetésnél írható jóvá. A mennyiben a jóváírás nem lehetséges, a túlfizetés összegét az óvoda a következő hónapban esedékes térítési díjak kalkulálásánál figyelembe veszi és kompenzálja.
 • A teljes hét lejelentésére legkésőbb az előző hét pénteken, 830– óráig van lehetőség.
 • Betegségből történő felgyógyulás esetén, az étkezési igényt előző nap 830- óráig kell jelezni.
 • Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

15.3. Az étkezési térítési díjak érvényesítése

 

Az óvoda az igénybe nem vett étkezésekre térítési díjban foglalt, vagy térítési díjon felül megállapított előre befizetett térítési díjat a lerendelés szabályainak érvényesítése után túlfizetésként elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére visszafizeti.

Az előre befizetett étkezési térítési díjak visszafizetéséről az óvodavezető gondoskodik, ha megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek tartósan – 10 napot meghaladóan – igazolatlanul hiányzik.

 

15.4. Étkezés kirándulások alkalmával

 

Egész napos kirándulás alkalmával az óvoda biztosítja a gyermek számára a napi háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmet tartalmazó uzsonnacsomagokat készít a konyha. Délelőtti kiránduláson résztvevő csoportok számára biztosított a meleg ebéd, ill. uzsonna.

 

15.5. Ételérzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

 

A diétás élelmezést a főzőkonyha orvosi javaslatra, a dietetikussal egyeztetve biztosítja a szükséges étrendet, ha a szervezett étkeztetés keretein belül az étel beszerzése nem megoldható, a diétára szoruló otthonában készített étel is beengedhető az alábbi feltételekkel:

A szülő az ételt jól záródó, melegítésre alkalmas, tiszta edényben viszi az intézménybe. Az intézmény biztosítja a hűtést igénylő készétel 0 + 5 C közötti hőmérsékleten történő tárolását az egyedi étkeztetést igénybevevők számának függvényében kellő kapacitású hűtőberendezésben.

Az ételt jellegének megfelelő hőmérsékleten kell kiszolgálni.

Az étel átforrósítására megfelelő berendezés, pl: mikrohullámú sütő kell, hogy rendelkezésre álljon. Az ételt közvetlenül fogyasztás előtt átforrósítva a tálalást végző személyzet adja ki a gyermek részére és gondoskodik annak felügyeletéről, hogy abból más gyermek ne fogyaszthasson.

Az ételmaradékot a hagyományos ételek maradékával együtt az előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Az edény mosogatását a szokásos előírásoknak megfelelően kell végezni. A szülő a feltételeket tudomásul veszi, a felelősséget vállalja és erről írásban nyilatkozik. A tálalókonyhán ilyen típusú tevékenység végzéséhez az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) engedélye szükséges.

 

 

 

 1. A gyermeki jogok érvényesítésének eljárásrendje

 

Az intézményvezető felelős:

 • a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő intézkedések meghozataláért,
 • a gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelési értekezleten történő értékeléséért, a szülői közösség azon jogának érvényesüléséért, hogy a gyermeki jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a nevelőtestületi értekezleten előterjesszék, és a fenntartóhoz továbbítsák.

 

16.1. A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának eljárásrendje:

 

A gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi feladatokat végző szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi a preventív munkát. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat szabályozza. Segíti az óvoda pedagógiai programját képező testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzését. Az intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében. A intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok intézményben végzett tevékenysége, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, és a szülő részvételét az óvoda életében úgy befolyásolja, hogy az, a gyermek, egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. Az intézmény a nevelési év kezdetekor írásban kéri a szülő hozzájárulását a rendszeres egészségügyi felügyelet ellátása körébe tartozó orvosi vizsgálatok gyermekén történő lefolytatásához. A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az óvodában eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. A szülői hozzájárulást az óvodapedagógusok a csoportnaplóban lefűzve dokumentálják.

A vizsgálat időpontjáról 7 nappal a vizsgálatot megelőzően értesítik a szülőt. Az óvoda vezetője gondoskodik arról, hogy az orvos és védőnő munkájához a szükséges feltételeket biztosítsa: vizsgálati hely, idő, óvónői felügyelet.

A védőoltások az óvodában nem adhatók be.

A nevelési év során meghatározott időpontban és szükség szerint gyermekorvos és védőnő látogatja az óvodánkat. Nevelési évenként minden gyermek – a szülő írásbeli beleegyezésével – egy alkalommal részt vesz:

 • Fogászati
 • Szemészeti
 • Hallásvizsgálaton

A beiskolázás előtti belgyógyászati vizsgálatra a gyermek háziorvosánál szülői felügyelet mellett kerül sor.

 

Lázas, hurutos, antibiotikumokkal kezelt, beteg gyerek nem jöhet az óvodába. Az óvodában gyógyszer és gyógyhatású készítmény nem adható. Egyes nem fertőző (allergia, anyagcsere, vese, cukorbetegség – húgyúti, epilepszia stb.) betegségben szenvedő gyerekeknek, ha szükséges a háziorvosa által előírt gyógyszerét óvodapedagógus beadhatja. Kivételes vagy rendkívüli esetben pl.: láz, allergia, fájdalomcsillapítás, a szülő érkezéséig vagy az orvosi ellátásig, minden esetben csak a szülővel telefonon egyeztetve adható gyógyszer.

A fertőző megbetegedés alkalmával a szülő köteles az óvodát értesíteni. Az óvodavezető kiírással tájékoztatja a családokat, és jelenti a területileg illetékes Járási Népegészségügyi Intézetnek. A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi vonatkozásban káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók ellen védekezni, elszaporodásuk megakadályozásáról, és rendszeres irtásukról óvodavezető gondoskodik.

 

16.2. Az óvoda egészségvédelmi szabályai

 • Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálattal meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani: tálalás, fertőtlenítés, takarítás, mosogatás és mosás során.
 • Csoport és egyéb foglalkoztató szobában szülő csak cipővédő használatával vagy váltócipőben tartózkodhat.
 • Az óvoda konyhájába illetve, melegítő konyhájába csakis a konyhai dolgozók léphetnek be, vagy az a látogató, aki érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik,
 • A csoportszobában szülő csak egészségesen tartózkodhat.
 • Az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező az évente megtartott foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való részvétel, ennek szabályozása az intézményi munkavédelmi szabályzatban található.

 

16.3. A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem

 

A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt behozni és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad.

A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni. Az óvodában csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni nem szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk.

 

 1. 4. Orvosi ellátás

 

Az iskola egészségügyi vizsgálatokat az óvodások egészségügyi ellátását biztosító évenkénti vizsgálatok keretében végzi el a gyermekorvos, fogorvos és a védőnő.

A vizsgálatokon való részvételt – a szülők előzetes hozzájárulását beszerezve – minden gyermek számára biztosítani kell.

 

 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

 • A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát, vezeti ez egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel kíséri a védőoltások meglétét, szemészeti és hallásvizsgálati szűrést végez.
 • Szakorvos végez évente fogorvosi vizsgálatot.

 

16.5. Egyéb rendelkezések

 • A konyhában és mosdóhelyiségekben – egészségügyi szempontból – csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak!
 • A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!
 • Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!

 

 1. A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend

 

Az óvoda gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi: értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti. Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoportos óvodapedagógusait szükség szerint a szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) segítik, annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen.

 • Szükség szerint, de legalább fél évenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő megosztja a szülővel, a szülő számára javaslatot tesz az otthon elvégezhető feladatokra a fejlesztés folyamatosságának érdekében;
 • A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot, szakkönyvi segítséget kérhet, esetleg fejlesztő eszközt kölcsönözhet. A gyermekcsoportban hospitálhat a nap bármely időszakában.
 1. c) A pedagógus indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.
 2. d) A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a javaslatban foglaltaknak megfelelő gyógypedagógusi fejlesztésben részesül.

 

 

 

 

 

 1. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

 

18.1. Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések, elvei, formái

 

Óvodánkban a gyermekek részére tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk.

A jutalmazás kiterjedhet –a gyermek magatartására, beszédére, cselekedetére.

A bátorító nevelés, az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk.

A jutalmazás a „jó” megerősítésére szolgál.

A gyermek fejlődését mindig önmagához, saját teljesítő képességéhez mérten értékeljük.

 

A jutalmazás formái:

 • szóbeli dicséret négyszemközt
 • szóbeli dicséret a csoporttársak előtt
 • szóbeli dicséret a szülő jelenlétében
 • rajzpályázatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek kifüggesztése a faliújságokon
 • simogatás, ölbe vevés, puszi, pillantás, gesztus, mimika,
 • csoport közösségét érintően: mesélés, diafilmnézés, játék, tánc, zenehallgatás

 

18.2. Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái

 

A negatív tartalmú értékelés (büntetés) célja, az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a kívánatos magatartásra történő rámutatás. Alkalmazását kizárólag pedagógiai megfontolások vezetik, sohasem az indulatok.

Nem büntethet az óvodapedagógus olyan eljárással, ami a gyermekek testi, fejlődését hátráltatja, pl.: testi fenyítés, étel, levegőzés, kirándulás megvonás, megalázás, megszégyenítés, kipellengérezés, fenyegetés, ijesztgetés, megfélemlítés. A büntetés mindig a cselekedet, és nem a gyermek elítélését fejezze ki.

A büntetés formái:

 • rosszalló tekintet, elutasító gesztus,
 • szóbeli figyelmeztetés
 • határozott tiltás
 • leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés
 • más tevékenységbe való áthelyezés
 • bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás
 • a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés

 

18.3. A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei

 • következetesség
 • rendszeresség;
 • minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni

Törekvéseink sikerességének érdekében kérjük, hogy a fenti alapelveket a szülők otthon is erősítsék gyermekeikben.

 

 1. A gyermekek nagyobb csoportjának érdekérvényesítését szolgáló eljárásrend

 

Intézményünkben a gyermekek nagyobb csoportját a szülői érdekérvényesítés és joggyakorlás szempontjából az alábbiak szerint határozzuk meg:

 • az egyes óvodai csoportokban a csoport aktuális tanévi létszámának 25%-a,
 • intézményi szinten a teljes intézményi létszám 25%-a.
 • a fakultációkon résztvevő gyermekek 15%-a.

A szülők a fentiekben meghatározott arányszám alapján a gyermekek nagyobb csoportjának érdekeit képviselve tájékoztatást kérhetnek, az óvoda vezetőjétől. A tájékoztatás kérésének formája történhet szóban, vagy írásban. Az óvodavezető a szülők megkeresésének időpontjától 15 napon belül intézkedik a tájékoztatás kérésének tartalma alapján a válasz megadásáról.

 

Csoportos igény, ill. érdekérvényesítés

Panaszjog

A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Intézményvezető

Jegyző (törvény, jogszabály sértés vagy méltánytalanság esetén)

Bíróság

 

 1. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló eljárásrend

 

Az óvodába felvett gyermek fejlődését a „Fejlődési Napló” dokumentumban rögzítjük. A fejlődés nyomon követése az alábbi területekre terjed ki: értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődés. Rögzítésre kerülnek a gyermek fejlesztési feladatai: intézkedések, megállapítások, javaslatok, fejlesztési tervek.

Az óvoda indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybe vételét. A fejlesztési javaslatokat, illetve a fejlődési napló bejegyzéseit évente háromszor ismertetjük a szülővel, aki azt aláírásával igazolja az erre rendszeresített formanyomtatványon.

A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdést követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda köteles átadni a szülőnek. A fejlődési napló tartalmát, vezetésének szabályozását a Pedagógiai Program tartalmazza.

 

 

 

 

 

 1. A gyermekek személyes adatai tárolásának az adatok módosításának eljárásrendje

 

21.1. Az óvoda adatkezelési szabályzata alapján az alábbi adatokat tartja nyilván

A gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.

A gyermek:

 • szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
 • a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok
 • felvételivel kapcsolatos adatok,
 • az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
 • jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
 • a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok,
 • kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok,
 • a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
 • a gyermek, oktatási azonosító száma

 

A gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg.

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani.

 

21.2. A megfelelő tájékoztatás eljárásrendje

 

 • A szülőkkel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező.
 • Egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
 • A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

21.3. A személyhez fűződő jogok sérelme esetén a jogérvényesítés formái

 

A személyhez fűződő jogok a törvény védelme alatt állnak, sérelmük esetén a jogsérelmet szenvedett személy az esetleges jogsértések esetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  (NAIH) hatósághoz – és a bírósághoz – lehet fordulni. Az adatvédelem és az információszabadság terén a NAIH jár el.

 

21.4. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 

A szülő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén. A tiltakozást írásban kell benyújtani az óvodavezetőhöz.

Az óvodavezető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

21.5. Bírósági jogérvényesítés

 

Ha az óvoda adatkezelésében a szülő, a jogainak megsértését vélelmezi, az adatkezelő óvoda ellen, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és a bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A szülővel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

A szülő gyermeke személyes adatainak kezeléséről, tárolásáról, annak valóságáról egyéni kérelme esetén bármikor betekinthet.

 

21.6. Az óvoda által nyilvántartott személyes adatok helyesbítésének eljárásrendje

 

 • Amennyiben a szülő önkéntesen szolgáltatott adatait töröltetni szeretné, azt az óvodavezetőnek írásban kell bejelentenie, aki a kérelmet továbbítja a gyermek adatait kezelő alkalmazottaknak.
 • A szülő a gyermek adataiban történt változást 5 napon belül köteles írásban bejelenteni az adatot kezelő óvodavezetőnek, aki intézkedik az adatok módosításáról.

 

 

 

 1. A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje

 

A hit- és vallásoktatást az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve a foglalkozások rendjében szervezzük meg.

A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első hetében kerül sor a szülői igények írásbeli megkérésére. Amennyiben az egyház megkeresi az óvodát, az igényeket az óvodavezetőnél lehet leadni, aki összesíti és továbbítja az egyház képviselőjének. A hitoktató a vezetővel történt egyeztetés után a kialakított szervezeti rendnek megfelelően, kezdi meg tevékenységét az intézményben. Az általuk tartott foglalkozások, napirendbe építve, elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra.

 

 1. A szőlők véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje

 

Óvodánk arra törekszik, hogy a nevelés folyamatában a magasabb jogszabályokban meghatározott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének a magas elvárások szerint eleget tegyen a szülőknek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően.

Ezeket a jogokat vagy kötelezettségeket csak akkor tudjuk rendeltetésének megfelelően gyakorolni, ha mind a két fél (óvoda-szülők) tájékoztatja egymást az adott körülmények fennállásáról.

23.1. Óvodánkban a szülő joga:

 • hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, a gyermekét nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az óvoda működéséről, továbbá, hogy
 • tájékoztatást kapjon a gyermekét érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, kérdést intézzen az óvoda vezetőjéhez, pedagógusaihoz, az óvoda szülői szervezetéhez, és arra a megkereséstől számított harminc napon belül, érdemi választ kapjon.

 

23.2. A véleménynyilvánítás lehetőségei:

 • a működés rendje, a gyermekek fogadása
 • a vezetők intézményben való benntartózkodása
 • belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával
 • a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja,
 • külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
 • az ünnepélyek, megemlékezések rendje
 • rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás
 • az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
 • a szülőket anyagilag is érintő ügyekben
 • a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben
 • a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában
 • az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában
 • a munkatervnek a szülőket is érintő részében
 • a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában
 • vezetői pályázatnál
 • az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan
 • a vezető irányító tevékenységének kétévenkénti értékelése

 

23.3. A véleménynyilvánítás időpontja

 • SzMSz, Éves Munkaterv, Házirend, Pedagógiai Program elfogadása, módosítása, partneri elégedettségmérés, vezető értékelése.

23.4. A véleménynyilvánítás fórumai

 • szülői értekezletek
 • fogadóórák
 • elégedettségmérési lapok kitöltése
 • szülői szervezetben való aktív részvétel
 • nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek.

23.5. A véleménynyilvánítás formája

 • írásban a vezető felé
 • szóban az óvodapedagógus felé
 • szóban jegyzőkönyvbe a nevelőtestületi értekezleten

A véleménynyilvánításra kötelezett dokumentumainkat minden esetben írásban küldjük meg a szülői szervezet tagjainak. A véleménynyilvánítás írásbeli megfogalmazására 15 nap áll a szülők rendelkezésére.

23.6. A szülők rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje

Óvodánkban az információkhoz való hozzájutás joga azt jelenti, hogy a szülőnek jogában áll megismerni az óvoda dokumentumait, és arról tájékoztatást kérni. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat illetőleg a házirend hozzáférhetőségét az alábbiak szerint biztosítjuk:

 • hirdetőtábla
 • honlap

 

23.7. A tájékoztatással összefüggő igények jelzésének és a tájékoztatás eljárásrendje

 

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról

 

A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, vezető-helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól.

 • A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, bármikor feltehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül (15 nap) érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra.
 • Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult személyektől.
 • Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az óvodavezető- helyettesnek címezve, aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt.

 

Tájékoztatás a Házirendről

 

Az óvodapedagógus minden nevelési év első szülői értekezleten tájékoztatást adnak a házirendről. Az új gyermekek szüleinek a Házirendet elolvasásra- az átvétel, szülő által történő aláírásával – átadjuk. A Házirend és az éves munkaterv különösen ennek eseménynaptára elhelyezésre kerül a nevelői szobában is.

 

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás megkérésének módjáról a szülők a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől.

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyílt napokon is választ kapjanak kérdéseikre.

 

Tájékoztatás a tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő nevelési évben a nevelő munkához szükség lesz.

Felelős: óvodavezető

Időpont: a megelőző nevelési év évzáró szülői értekezlete

Az internetes nyilvánosságra vonatkozó tájékoztatás

 

A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írja elő az óvoda számára, hogy amennyiben az intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell nyilvánosságra hozni. Az erről szóló tájékoztatást az óvoda vezetője a nevelési év első szülői értekezletén teszi meg.

 

 

 

 1. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel eljárásrendje

 

24.1. Az óvoda nevelési idején kívül szervezett térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások

A szolgáltatások iránti igények kielégítésénél elsődleges szempontként a gyermek érdekeit tartjuk szem előtt. A szolgáltatásokkal kapcsolatos szülői igények felmérése minden év szeptemberében történik. Az igényeket a csoportos óvónőknél lehet írásban jelezni.

A szolgáltatások térítésének befizetése havonta, az étkezés befizetés napján történik

 

24.2. Az igénybevétel eljárásrendje

 • a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki nem az óvoda alkalmazottja
 • tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség
 • a vezető és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó dokumentum elkészítése vezetői feladat,
 • a külön foglalkozásokon a már öt évet betöltött gyermekek vehetnek részt.

 

A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal.

Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus, vagy szakoktatói végzettségű személy tarthat.

 

24.3. Alkalomszerű térítéses szolgáltatások eljárásrendje

Az alkalomszerű térítéses programokra havonta, a szülőktől beszedhető legmagasabb összeget, az óvoda szülői szervezete csoportszinten minden szeptemberben az első szülői értekezleten állapítja meg. Ennek elfogadásáról a szülők határozat formájában döntenek. A döntés értelmében az elfogadott programokat a szülők finanszírozzák. A határozat nyomtatott formáját az óvoda irattárában helyezzük el.

Ilyen programok:

 • Bábszínház
 • Irodalmi, zenés gyermekműsorok
 • Látogatás tájházakba, népi kismesterségek színhelyeire
 • Kirándulások
 • A csoportok eseményterveihez kapcsolódó programok, foglalkozások
 • A nagycsoportosok nyári táborozása stb.

 

24.4. Térítésmentes szolgáltatások

 • A logopédiai szolgáltatás: minden öt évet betöltött gyermekkel a logopédus év elején szűrést végez. Szükség esetén foglalkozásokat tart a gyermekeknek. Az első foglalkozáson való részvételt térítésmentesen biztosítjuk, melyet további, a szülő által finanszírozott alkalmak követhetnek egyedi megbeszélés szerint.
 • A pedagógiai programban megfogalmazott foglalkozások, programok, az óvoda eszközeinek használata.

 

 1. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai

 

Az intézményben reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, vagy társadalmi, közéleti, kulturális tevékenységgel függ össze.

 

25.1. A reklámtevékenység engedélyeztetése:

 • A megengedett jellegű reklám, szórólap elhelyezését minden esetben az óvodavezető, vagy a vezető – helyettes jóváhagyása után lehet az óvodában kifüggeszteni.
 • A jóváhagyás során figyelembe kell venni a Képviselő – testület határozatát, mely az ingyenes sajtótermékek terjesztését szabályozza az intézményekben.

Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni:

 • a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására jogosult személy, szerv megnevezését, címét;
 • a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját;
 • a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket.

Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őrzi, másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek.

Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult.

 

25.2. Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai

 

A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személy tehet ki hirdetményeket (szórólapokat, plakátokat). Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének. Szülő, illetve más idegen személy nem tehet ki hirdetést a faliújságra a vezető engedélye nélkül.

Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése szigorúan tilos. A vezető, illetve a vezető helyettes kötelessége a hirdetőtábla rendszeres napi ellenőrzése.

 

 

 1. Az óvodába behozható játékok használatának, illetve tiltásának eljárásrendje

 

Az óvodában rendszeresen „játéknapot” tartunk, amikor a gyermekek behozhatnak otthonról is játékokat. Kérjük, hogy ezeken a napokon csak olyan játékokat hozzanak be a gyermekek, amelyek nem veszélyeztetik a testi épségüket, és megfelelnek az óvodai játékokkal szemben támasztott minőségi elvárásoknak, illetve olyanokat, amelyeket nem féltenek az esetleges megrongálódástól.

Nagy értékű (5000 Ft feletti) játékeszköz óvodába történő behozatalát nevelőtestületünk nem támogatja. Amennyiben a gyermek mégis behozza és azt a szülő nem jelenti be az óvodapedagógusnak, a játék vagy más értékes ékszer elvesztéséért vagy megrongálásáért az intézményt kártérítési felelősség nem terheli.

 

Az elfogadott Házirend kihirdetésének napja: 2017. 09. 01.